Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen 25 maj 2022 kl. 18.30 Plats: Storstugan, Tollare folkhögskola

Uppdatering 20/5: årsredovisningen kommer delas ut i postfacken inför stämman, vi inväntar leverans från tryckeriet. Årsredovisningen går även att ladda ner från hemsidan.

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Beslut om att utreda utbyggnad av elbilsplatser
 14. Beslut om kameraövervakning i garaget
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och suppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Automatiska dörröppnare – se bilaga 3 för underlag
  2. Digital kommunikation – se bilaga 4 för underlag

Mötet avslutas

%d bloggare gillar detta: